Venit baza impozit pentru salariatii cu conventii civile

Modul Xecutive.SQL.Chenzina a II-a
Pentru salariatii cu forma de angajare Conventii civile (prestari servicii) venitul impozabil se calculeaza la venitul brut.