Situatie cantitativa furnizor/calient: stoc initial, intrari, iesiri, stoc final cu detaliere intrari furnizor si iesiri client pe o anumita perioada

Modul Xecutive.SQL.Stocuri
Am introdus raportul Situatie cantitativa furnizor/client: stoc initial, intrari, iesiri, stoc final cu detaliere intrari furnizor si iesiri client cu optiuni de selectie a unei anumite perioade si includere numai miscari (intrari sau iesiri).