Clarificări privind înregistrarea in Nexus a certificatelor medicale eliberate salariaților care nu îndeplinesc condițiile privind stagiul de cotizare cerut de legislația în vigoare

Pentru că au fost semnalate de către clienții noștri o serie de probleme legate de certificatele medicale eliberate salariaților care nu îndeplinesc condițiile privind stagiul de cotizare, de exemplu certificat medical cu cod 01 (boală obișnuită) fără stagiu de cotizare, eliberat in continuarea unuia cu cod 06 (urgență medico-chirurgicală) care nu necesită stagiu de cotizare facem următoarele precizări:
In OUG 158/2005, cu modificările si completările ulterioare, la art. 7 se precizează care este condiția de stagiu pentru plata indemnizațiilor de concediu medical:

Articolul 7
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.”
Excepțiile de la această regulă sunt menționate la art. 9 din aceeași ordonanță de urgență:

Articolul 9
(1)Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA. Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.
(2) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) au dreptul la concediu și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției privind stagiul de asigurare.


Prin urmare, pentru a plăti indemnizații de concediu medical în baza certificatelor medicale eliberate cu cod de boală obișnuită (cod 01), condiția ca salariatul sa aibă de 6 luni de stagiu este absolut obligatorie.
În cazul în care salariatul nu are stagiu de cotizare și a avut eliberat inițial un certificat medical cu cod 06 , iar apoi un certificat medical cu cod 01, eliberat in continuarea celui cu cod 06, pentru primul certificat (cod 06) se calculează și plătește indemnizație de concediu medical, nefiind necesară îndeplinirea condiției de stagiu, pentru al doilea nu se calculează și nu se plătește indemnizație de concediu medical.

În normele de aplicare ale OUG 158/2005 la art. 8 alin. 1) se fac următoarele precizări:

Articolul 8
(1) Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
b) prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.


Atragem atenția că în luna martie a acestui an s-au adus modificări asupra Normelor de aplicare a OUG 158/2005 prin Ordinul 502 din 26 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020.
Astfel s-a modificat formatul adeverinței (Anexa 7 la Norme) eliberată de angajator salariatului, adeverință ce cuprinde numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni. De reținut este faptul că prin eliberarea acestei adeverințe angajatorul certifică nu numai că salariatul are calitatea de persoană asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, ci și faptul că salariatul îndeplinește stagiul de asigurare cerut de lege.

Tot prin Ordinul 502 din 26 martie 2020 se aduc completări la art. 34 din Normele de aplicare ale OUG 158/2005 prin introducerea alin. (3) si (4), completări care, credem noi, vor determina schimbări pe viitor în ceea ce privește eliberarea certificatelor medicale:
Articolul 34
(1) În vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiția de stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum și celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
(4) Pentru cazurile în care nu este îndeplinită condiția privind stagiul de asigurare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o adeverință medicală eliberată de către medicul curant, în vederea justificării absenței de la locul de muncă. Modelul adeverinței este stabilit de către medicii curanți, dar acesta trebuie să conțină și informațiile minimale privind perioada necesară recomandată de repaus, codul de diagnostic, precum și parafa.


Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că, atunci când un salariat nu îndeplinește condițiile privind stagiul de cotizare cerut de lege ar trebui ca, pentru perioada în care este în incapacitate temporară de muncă, să i se elibereze doar o adeverință medicală, nu un certificat medical.
Totuși, în cazul în care s-a eliberat certificatul de concediul medical, condiția privind stagiul de cotizare, acolo unde este cerut de lege, prevaleaza atunci când determinăm dacă salariatul beneficiază sau nu de indemnizație pe perioada concediului medical.La data de 13 Mai 2020 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Clarificari privind concediile medicale fara stagiu prin modificarea site-ului existent pe platforma Nexus Media, produsul/licenţa Nexus Salarii.

Aceast modificarea a site-ului o veţi regăsi în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul urmatoare. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.

Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro, iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.

| v. urmatoare | Nexus Media