Noi modificări legislative cu impact major asupra activității agenților economici care vor intra în vigoare în perioada următoare

| ERP | 4851

Legea de modificare a Codului fiscal și a altor acte normative a fost asumată în Parlament dar este contestată la Curtea Constituțională, care va dezbate dacă legea este constituțională în data de 18 octombrie 2023. În funcție de decizia Curții, legea va fi publicată sau nu în Monitorul Oficial.
 

Principalele modificări aduse Codului Fiscal sunt:

 
1. Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari (1 ianuarie 2024)
• Companiile care au o cifra de afaceri în anul precedent de peste 50.000.000 euro (curs de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar) vor plăti un impozit minim, numit Impozit minim pe cifra de afaceri – IMCA.
 
IMCA = 1% x (VT – Vs – I - A), unde indicatorii au următoarea semnificație:
 
IMCA - impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul.
VT - venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
Vs - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând:
  • veniturile neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24;
  • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
  • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
-veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I;
-veniturile din subvenții;
-veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
  • veniturile reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli;
 
I - valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024;
A - amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.
 
Agenții economici vor calcula atât impozitul pe profit (IP) cât și impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) și vor compara rezultatele obținute. Astfel:
-dacă IP < IMCA, agentul economic va fi obligat să plătească IMCA
-daca IP > IMCA, agentul economic va fi obligat să plătească IP
-dacă se înregistrează pierdere fiscală, agentul economic va trebui să plătească IMCA.
-daca IMCA este negativ se consideră ca IMCA este egal cu zero.
 
• Instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine băncile vor plăti un impozit suplimentar (ISCA – impozit suplimentar pentru instituțiile de credit) pe cifra de afaceri (CA) determinat astfel:
  • pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv, ISCA = 2% x CA
  • începând cu data de 1 ianuarie 2026, ISCA =1%
• Impozit suplimentar pe veniturile companiilor din sectoarele de petrol și gaze naturale (ICAS) care înregistrează o cifră de afaceri > 50.000.000 de euro de 0,5%.
ICAS =0.5% x (VT-Vs-I-A), unde VT,Vs, I, A sunt indicatorii definiți pentru IMCA
ICAS se aplică pentru pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025. Începând cu 2026, acești contribuabili vor aplica IMCA.
 
2. Microîntreprinderi (1 ianuarie 2024)
• Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
b) 3%, pentru microîntreprinderile care:
 1. realizează venituri peste 60.000 euro; SAU
 2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
 5829 – Activități de editare a altor produse software,
 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,
 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare,
 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată,
 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,
 5590 – Alte servicii de cazare,
 5610 – Restaurante,
 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,
 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
 6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților,
 8621 – Activități de asistență medicală generală,
 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
 8623 – Activități de asistență stomatologică,
 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”
 
3. Venituri obținute din activități independente – PFA, II, IF, Profesii Liberale (1 ianuarie 2024)
• CASS – contribuția la sănătate, se calculează la venitul net obținut, baza de calcul a CASS nu poate fi mai mică decât plafonul de 6 salarii minime și nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii;
• CASS redevine cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente și activități sportive;
• Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS, veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobânzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat.
 
4. CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor, alte surse etc. (1 ianuarie 2024)
• Rămân aceleași plafoane de 6, 12, 24 de salarii care se stabilesc prin cumularea mai multor venituri cu excepția veniturilor din activități independente, pentru care se plătește CASS separat;
 
5. Venituri din salarii
• plafon de 10.000 lei pentru scutirea de impozit a veniturilor obținute de IT-iști. Scutirea se aplica doar la funcția de bază (data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii);
• scutirea de impozit pentru veniturile obținute de salariații care lucrează în sectorul construcțiilor, în cel agricol și în industria alimentară până în plafonul de 10.000 lei se va acorda doar pentru locul în care salariații își declară funcția de bază (data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii);
• se reduce cota de CAS pentru sectoarele IT, construcții, agricultura și industria alimentară cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensie administrat privat. Prevederea se aplică pană la 31 decembrie 2028. Salariații pot opta în continuare pentru a plăti cota datorată fondului administrat privat (data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii);
• se elimină facilitatea scutirii la plata a CASS acordată până acum salariaților din construcții, agricultură și industria alimentară (data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii);
• se va plăti CASS pentru tichetele de masă și voucherele de vacanță acordate de angajatori potrivit legii. (1 ianuarie 2024).
 
6. Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată (1 iulie 2024)
• Cota de impozit creste de la 16% la 70% pentru orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată.
 
7. Impozitarea deținerii de proprietăți imobiliare si autoturisme (1 ianuarie 2024)
• 0,3% la proprietăților deținute de persoanele fizice calculat la diferența ce depășește de 2,5 milioane lei;
• 0,3% pe valoarea mașinilor deținute de persoanele fizice si juridice calculat la diferența ce depășește de 375.000 lei;
 
8. TVA – taxa pe valoare adăugată (1 ianuarie 2024)
• crește cota de TVA la 5% la 9%, pentru livrarea de imobile cu suprafața utilă <= 120 mp și valoare <= 600.000 lei ( o singură locuință/PF), livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, produse alimentare, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează în codurile NC2202, alimente cu zahar adăugat (minim 10g zahăr/100g produs), altele decât cozonacul si biscuiții.
• se elimină aplicabilitatea cotei reduse de 5% pentru bâlciuri, parcuri de distracții și recreative, evenimente sportive, facilitățile sportive, transportul de persoane în scop turistic și livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale.
• crește cota de la 9% la 19% pentru băuturile nealcoolice NC 2202
• 9% pentru serviciile de restaurant/catering cu excepția băuturilor nealcoolice NC 2202 și cele alcoolice
 
9. Implementarea generalizată a sistemului RO e-Factura (1 ianuarie 2024)
• E-factura devine obligatorie de la 01.01.2024, pentru operațiuni efectuate în relația B2B și B2G, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării/ prestării în România, efectuate de persoane impozabile stabilite in România indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA si de persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA. Obligația nu se aplică pentru exportul de bunuri și livrări intra-comunitare de bunuri.
• Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la 15 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea/prestarea.
• De la 01.01.2024 factura emisă de agenții economici trebuie să respecte formatul e-factura, altfel cheltuielile si TVA nu sunt deductibile;
• Nerespectarea obligației de transmitere prin RO e-Factura și în termenele precizate constituie contravenție și se sancționează:
-amendă 5,000-10.000 lei pentru marii contribuabili
-amendă 2.500-5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii
-amendă 1.000-2.500 lei pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice.
Excepție: amenzile nu se aplică pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024.
 
• Pentru perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 este obligatorie transmiterea în sistem a facturii electronice, dar destinatarului i se poate transmite și factura ca în prezent, cu excepția situației în care ambii parteneri sunt înscriși în sistemul RO e-Factura.
• Începând cu 01.07.2024, singurele facturi acceptate vor fi cele in format XML cu sigiliul MF, transmise prin sistemul e-Factura.
 
 

Alte modificări legislative cu impact major

 
Măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite (15 zile de la data publicării)
 
Este interzisă efectuarea de activități economice:
  • de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale
  • cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării.
 
Prin documente de proveniență se înțelege: factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.
 
Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice. Amenzile pot crește pentru săvârșirea repetată a contravenției.
 
Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția de mai sus pot fi indisponibilizate temporar și ulterior confiscate.
 
Întărirea disciplinei financiare și combaterea evaziunii fiscale – Legea 70/2015 (15 zile de la data publicării)
 
Se reduc plafoanele de încasări și plăți după cum urmează:
• încasările între agenții economici( PJ/PFA/II/IF) se vor putea face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană;
• încasările efectuate de magazinele de tipul cash and carry de la agenții economici (PJ/PFA/II/IF) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
• plățile către agenții economici( PJ/PFA/II/IF) se vor putea face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
• plățile către magazinele de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
• plățile din avansuri spre decontare în limita unui plafon zilnic de 1000 de lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;
• plățile/ încasările intre agenții economici (PJ/PFA/II/IF ) și persoane fizice reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi , primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări sunt limitate la un plafon zilnic de 5.000 lei/persoana până la 31 decembrie 2024 și până la 2.500 lei/ persoană începând cu 1 ianuarie 2025;
• operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între agenții economici( PJ/PFA/II/IF) și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/ administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi indiferent de natura și destinația acestora pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar;
• plățile/ încasările între peroane fizice sunt limitate la 10.000 lei tranzacție în 2024, și până la 5.000 lei pe tranzacție din 2025;
• plafon la casierie de maxim 50.000 lei în registrul de casă de la fiecare punct de lucru sau de la sediu social/profesional. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare în termen de 2 zile lucrătoare, cu excepția sumelor aferente plaților salariilor și a altor drepturi de personal, pentru o perioada de 3 zile.
 
 
Instituirea Sistemului național RO e-Sigiliu (15 zile de la data publicării)
 
Se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României.
Sistemul național RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.
Prin dispozitive electronice se înțelege sigiliul inteligent care înregistrează date și transmite informații de stare și poziție către aplicația informatică în vederea urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor.
Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către ANAF și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc. Procedura privind stabilirea criteriilor de risc, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri sunt stabilite prin ordin comun elaborat în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
 
Eliminarea posibilității de achitare a jumătate din minimul amenzii (15 zile de la data publicării)
 
Nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru contravențiile prevăzute de:
-Legea contabilității (Legeanr.82/1991);
-Codul Fiscal(Legeanr.227/2015);
-Codul de Procedură Fiscală(Legeanr.207/2015);
-Legea pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile prin numerar (Legeanr.70/2015);
-OUG privind obligația operatorilor economici de a utiliza case de marcat(OUGnr.28/1999);
-Sistemul RO e-Transport(OUGnr.41/2022);
-Sistemul RO e-Sigiliu(nou introdus);
-Modificările privind Sistemul RO e-Factura (nou introduse);
-Măsurile de prevenire și combatere a activităților economice ilicite (nou introduse).
 
Modificări la Legea societăților nr. 31/1990 (15 zile de la data publicării)
 
Lista societăților pentru care ONRC urmează să formuleze acțiuni de dizolvare/ radiere se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte, și se transmite către ANAF.
În termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii listei, ANAF comunică ONRC societățile cuprinse în listă care înregistrează obligații bugetare restante ori alte creanțe neachitate și/ sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, cazuri în care se amână inițierea acțiunii de dizolvare, până la stingerea acestora, respectiv până la finalizarea acțiunii de control fiscal.
 
 
Sursa de informare: Proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal, a Codului de procedură fiscală, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, mfinante.gov.ro


TAG CLOUD

HorecaRestauranteDigitalizareErpVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPNexusMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIntegrareIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieEfacturaAnafEtransportTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?