Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pentru 2021

| ERP | 2257

Ministerul Finanțelor a publicat, în Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2022, Ordinul 85/2022 privind depunerea situațiilor financiare anuale pe 2021.
 

Termene pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021

În ceea ce privește termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale pe anul 2021, nu sunt noutăți. Acestea se vor depune ca de obicei, după cum urmează:
 • 30 mai 2022 pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar; (150 de zile de la încheierea exercițiului financiar);
 • 2 mai 2022 pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial. (120 de zile de la încheierea exercițiului financiar).
 
Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor situații financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finanțelor.
 
Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
 
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pe 2021
 

Noutăți privind depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021

Față de informațiile raportate pentru 2020, prin noul act normativ se introduce raportarea distinctă a cifrei de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate de entități. De asemenea, se raportează distinct o serie de cheltuieli pentru care s-au introdus conturi noi în planul de conturi, respectiv:
 • cheltuielile privind consumul de energie - cont 6051
 • cheltuielile privind consumul de apa – cont 6052
 • cheltuielile privind contribuția asiguratorie pentru munca corespunzătoare salariaților – cont 6461
 • cheltuielile privind contribuția asiguratorie pentru munca corespunzătoare altor persoane, decat salariatii – cont 6462.
 
Pentru exercițiul financiar al anului 2021, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2021 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Începând cu exercițiul financiar al anului 2022, aceste societăți țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.
 

Prevederi privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 

Microentități

Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.
Situațiile financiare cuprind:
 • bilanț prescurtat (cod 10),
 • cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20),
 • formularul „Date informative“ (cod 30),
 • formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40),
 • prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.
 

Entități mici

Nu se încadrează în categoria microentităților și nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele criterii:
a)totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
3)numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
Situațiile financiare cuprind:
 • bilanț prescurtat (cod 10),
 • cont de profit și pierdere (cod 20),
 • note explicative la situațiile financiare anuale,
 • formularul „Date informative“ (cod 30),
 • formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40).
Opțional:
 • situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.
 

Entități mijlocii și mari

Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute pentru entitățile mici.
Situațiile financiare cuprind:
 • bilanț (cod 10),
 • cont de profit și pierdere (cod 20)
 • formularul „Date informative“ (cod 30),
 • formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40),
 • situația modificărilor capitalului propriu,
 • situația fluxurilor de trezorerie,
 • note explicative la situațiile financiare anuale.
 
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pe 2021
 
Structura pentru formularele ce compun situațiile financiare anuale, respectiv: bilanț/bilanț prescurtat, cont de profit si pierdere/cont de profit și pierdere prescurtat, date informative și situația activelor imobilizate, este diferită în funcție de fiecare tip de entitate în parte. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul „cod 10”, iar contul de profit si pierdere/contul prescurtat de profit si pierdere, simbolul „cod 20”.
 
În cazul entităților nou-înființate, cu excepția celor de interes public, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situațiile financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările si completările ulterioare, respectiv fie situații financiare pentru microentități, fie situații financiare pentru entități mici. Pentru al doilea exercițiu financiar de raportare, aceste entități analizează indicatorii determinați din situațiile financiare ale anului precedent și indicatorii determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la sfârșitul exercițiului financiar curent, întocmind situații financiare anuale în funcție de criteriile de mărime înregistrate.
 
Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021, încadrarea în criteriile de mărime enumerate anterior, după caz, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2022.
 
Fac obiectul auditului statutar situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii si mari, ale entităților de interes public, precum și a entităților care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii în doua exerciții financiare consecutive:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
 
Prevederile de mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică si subunităților fără personalitate juridică din Romania, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise in Romania de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.
În cazul subunităților fără personalitate juridică din Romania, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări intre unitate și subunități” și 482 „Decontări intre subunități” se transfera în contul 461 „Debitori diverși”/analitic distinct sau 462 „Creditori diverși”/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, sa se repună în conturile din care au provenit.
 
În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în Romania prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.
 
Notele explicative cuprinse in Capitolul 6 „Note explicative la situațiile financiare anuale” din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de capitolul respectiv.
 
Pentru entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările si completările ulterioare
 
Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc și publică situații financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
 
Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2021, se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările si completările ulterioare.
 
Pentru exercițiul financiar al anului 2021, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2021 întocmesc situațiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările si completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2021 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează și se înregistrează in contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.
 
Balanța de verificare cuprinzând informații determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS, stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale, precum si a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările si completările ulterioare.
 
Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:
a) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10),
b) „Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20),
c) „Date informative“ (cod 30),
d) „Situația activelor imobilizate“ (cod 40).
Formularele „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“, „Situația veniturilor și cheltuielilor“, „Date informative“ și „Situația activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS.
 
Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
 
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pe 2021
 

Depunerea situațiilor financiare anuale se efectuează astfel:

 • în format hârtie și în format electronic la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată,
 • în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
 
Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programele de asistență puse la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține prima pagina din situațiile financiare anuale listată și semnată, potrivit legii, precum și documentele cerute de lege, așa cum sunt acestea întocmite de entități. Toate aceste documente anexate trebuie sa fie scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care sa permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor fi parolate.
 
Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor. În cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare/raportări contabile anuale corectate. Depunerea pentru aceeași perioadă a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menționate în Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial aprobata prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 
Nedepunerea situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile și a declarației de către entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare se sancționează conform prevederilor art. 42 lit. j) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, respectiv: cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.
 

Vă invităm să aflaţi mai multe despre Nexus ERP

Mulţumim! Mesajul a fost transmis!
Atenţie! A apărut o eroare la transmisie!
=

Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos şi în cel mai scurt timp veţi fi contactat de un reprezentat al Nexus Media.


TAG CLOUD

Declaratii fiscaleVector fiscalDeclaratia 394Declaratia 390Declaratia 112Declaratia saf-tDigitalizareErpAutomatizareIntegrareScalabilitateFlexibilitateSecuritateSpvAnafIntreprinzator privatSemnatura electronicaEfacturaEtransportMfinanteNexusSuccesAfacereTicheteTichete masaTichete vacantaCard ticheteCard turistSodexoUp romaniaEdenredMonografie ticheteMonografie contabila ticheteHorecaRestauranteVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?