Cei mai importanţi indicatori economico-financiari ai unei companii

| Analist | 31319

Indicatorii economico-financiari sunt instrumente utile pentru companii, deoarece aceştia le oferă acces la măsurarea activităţii lor economice şi astfel se poate urmări atingerea rezultatelor economice planificate.
 
Cea mai mare parte a indicatorilor prezentaţi în acest articol se calculeaza pe baza informatiilor existente în situaţiile contabile ale companiilor (balanţă, bilanţ, etc).
 
Avantajele aduse de utilizarea - calculul şi consultarea periodică - a acestor indicatori economico-financiari pot fi următoarele:
  • evidenţierea unui trend de creştere sau descreştere;
  • posibilitatea obţinerii unor proiecţii de dezvoltare viitoare;
  • exista indicatori care ajută la predicţia unui eventual faliment;
  • posibilitatea de analiză comparativă cu perioade anterioare;
  • posibilitatea de analiză comparativă cu alte companii din acelaşi sector.
 
 

1. Indicatori de lichiditate

Măsoară capacitatea companiei de a genera numerar pentru a răspunde angajamentelor și obligațiilor sale cu scadențe pe termen scurt, pentru realizarea calculelor fiind utilizate activile circulante (cele mai lichide) si datoriile cu o scadenta mai mica de un an.
 
În plus, indicatorii de lichiditate servesc la determinarea solidității financiare a unei companii, arătând capacitatea firmei de acoperire a datoriilor exigibile pe o anumită perioadă de timp.
 
O companie lichidă este una care generează suficient de mult numerar pentru a-și onora plățile exigibile.
 

1.1. Lichiditate curentă

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depăşesc datoriile pe termen scurt şi oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
 
Valoarea recomandată şi acceptabilă este în jur de 2, şi cu cât valoarea acestui indicator este mai mare, cu atât situaţia companiei noastre este mai bună.
 
Formula: Lichiditate curentă = Active curente / Datorii curente
 
 

1.2. Lichiditate imediată

Acest indicator nu ia în calcul stocurile în activele curente, deoarece nu se pot transforma imediat în disponibilităţi, exprimând capacitatea entităţii de a-şi plăti imediat datoriile.
 
Valoarea recomandată este în jur de 1, iar cu cât lichiditatea imediată (testul acid) este mai mare decât 1, cu atât situaţia companiei noastre este mai bună.
 
Formula: Lichiditate imediată = (Active curente - Stocuri)/ Datorii curente
 
 

1.3. Rata capacității de plată

Indicatorul ne arată care este capacitatea de acoperire a datoriilor curente din resursele financiare existente în companie.
 
Formula: Rata capacității de plată = (Casa și conturi la bănci + Investiții pe termen scurt) / Datorii curente
 
 

1.4. Acoperirea cheltuielilor zilnice

Indicatorul ne arată numărul de zile pentru care putem acoperi cheltuielile zilnice din resursele financiare pe care le avem la dispoziţie.
 
Formula: Acoperirea cheltuielilor zilnice = (Cash + Investitii pe termen scurt + Creante) / Cheltuieli medii zilnice
 
 

1.5. Rata fluxurilor de numerar

Este raportul dintre incasările şi plăţile dintr-o anumită perioadă. Bineînţeles, este de preferat ca acest raport sa fie mentinut in timp supraunitar pentru a asigura sursa de numerar pentru plăţile curente ale companiei noastre fără a fi nevoiţi să apelăm la alte surse/resurse financiare.
 
Formula: Rata fluxurilor de numerar = Încasări / Plăţi
 
 

1.6. Rata autonomiei financiare

Rata autonomiei financiare este un indicator care arată cât de mult o companie se bazează pe capitalul propriu în comparație cu capitalul împrumutat. Mai exact, rata autonomiei financiare măsoară procentul capitalului propriu din totalul capitalului unei companii.
 
Acest indicator exprima independenta financiara a societatii. Cresterea ponderii capitalului propriu al societatii in pasivul bilantier, are efecte benefice asupra autonomiei financiare totale, astfel cu cat capitalurile proprii sunt mai mari cu atat mai putin societatea apeleaza la credite pentru finantarea investitiilor.
 
Formula: Rata autonomiei financiare = Capital propriu / Capital permanent (pasiv bilantier)
 
 

2. Indicatori de risc

Măsoară capacitatea entității de a contracta obligații de finanțare a operațiunilor și investițiilor sale și de a le acoperi cu propriul capital (adică evaluează capacitatea firmei de a-și îndeplini obligațiile, folosind capitaluri proprii).
 

2.1. Gradul de îndatorare

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste un an şi posibilitatea acoperirii acestora din rezerve şi capitalul social.
Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.
 
Formula: Gradul de îndatorare = Capital imprumutat x 100 / Capital angajat
 
 

2.2. Rata de îndatorare globală

Rata de îndatorare globală este o măsură a nivelului total al datoriei acumulate de către companie în raport cu activele totale ale acesteia.
 
Aceast indicator este important pentru a evalua capacitatea de plată și vulnerabilitatea financiară a companiei noastre.
 
Formula: Rata de îndatorare globală = Datorii totale / Active totale
 
 

2.3. Gradul de acoperire al dobânzilor

Acest indicator determină de câte ori compania noastră poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea acestui indicator este mai mică, cu atât situaţia companiei este mai riscantă.
 
Formula: Gradul de acoperire al dobânzilor = Profit inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda
 
 

2.4. Rata solvabilității generale

Rata solvabilității generale este o măsură a capacității unei companii de a-și plăti toate datoriile curente și pe termen lung utilizându-și activele disponibile. Aceasta este o măsură importantă pentru a evalua capacitatea financiară a unei companii de a face față obligațiilor sale financiare și de a supraviețui în viitor.
 
Rata solvabilității generale se calculează prin împărțirea activelor totale ale companiei la datoriile sale totale. O rată de solvabilitate generală mai mare de 1 indică faptul că compania are mai multe active decât datorii, ceea ce sugerează o poziție financiară mai solidă. În general, o rată de solvabilitate generală de cel puțin 1,5 este considerată sănătoasă pentru o companie.
 
Formula: Rata solvabilității generale = Active totale / Datorii totale
 
 

2.5. Gradul de autofinanțare

Gradul de autofinanțare este o măsură a capacității unei companii de a-și finanța investițiile și activitățile folosind resurse interne, precum profiturile acumulate, în locul împrumuturilor și a altor forme de finanțare externă. Acesta este calculat ca raport între profitul net disponibil pentru acționari și investițiile totale ale companiei.
 
O valoare mare a gradului de autofinanțare indică faptul că compania are suficiente resurse financiare interne pentru a-și finanța activitățile curente și viitoare și nu depinde de finanțare externă. În schimb, o valoare scăzută a gradului de autofinanțare poate indica dependența companiei de finanțarea externă și o posibilă vulnerabilitate financiară în cazul unor schimbări negative ale pieței sau ale economiei în general.
 
Formula: Gradul de autofinanțare = Capitaluri proprii x 100 / Active totale
 
 

2.6. Levierul financiar

Levierul financiar reprezintă măsura în care o companie utilizează datorii în raport cu capitalul propriu pentru a finanța activitățile sale. Acesta se referă la proporția dintre datoriile totale ale companiei și capitalul propriu și poate fi exprimat sub formă de raport datorie/capital sau ca grad de îndatorare.
 
Prin utilizarea datoriilor, companiile pot beneficia de avantaje fiscale, deoarece dobânzile plătite sunt deductibile fiscal. Totuși, utilizarea unei cantități mari de datorii poate crește riscul financiar al companiei, deoarece obligațiile de plată a dobânzilor pot deveni dificil de gestionat în cazul unor schimbări negative ale pieței sau ale economiei.
 
Astfel, levierul financiar poate avea un efect semnificativ asupra performanței financiare a unei companii. O valoare mare a levierului financiar poate indica un nivel ridicat de risc și vulnerabilitate financiară, în timp ce o valoare scăzută a levierului poate indica o situație financiară mai stabilă și mai sigură. În general, nivelul optim de levier financiar depinde de situația specifică a companiei și de obiectivele sale financiare.
 
Formula: Levierul financiar = Capital împrumutat / Capital propriu
 
 

3. Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate măsoară capacitatea companiei noastre de a-și gestiona resursele în activitatea de bază, cum este controlul capitalului, controlul activităţilor comerciale şi viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de trezorerie.
 

3.1. Viteza de rotație a activelor imobilizate

Indicatorul exprimă numărul de rotaţii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficienţa managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
 
Creşterea valorii acestui indicator ne indică utilizarea tot mai buna a activelor imobilizate în cadrul afacerii.
 
Formula: Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate
 
 

3.2. Viteza de rotaţie a capitalului de lucru

Indicatorul evaluează eficienţa managementului capitatlului de lucru prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele companiei noastre.
 
Capitatlul de lucru este format din activele circulante din care s-au scăzut datoriile curente.
 
Formula: Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri / Capital de lucru
 
 

3.3. Viteza de rotaţie a activelor circulante

Indicatorul evaluează eficienţa managementului activelor circulante prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele companiei noastre.
 
Activele circulante sunt formate din stocuri, creanţe, disponibilităţi numerara şi investiţiile financiare pe termen scurt.
 
Formula: Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri / Active circulante
 
 

3.4. Viteza de rotaţie a activelor totale

Indicatorul evaluează eficienţa managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele companiei noastre.
 
Formula: Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active
 
 

4. Indicatori de eficienţă

Indicatorii de eficiență evaluează modul în care au fost realizate operațiunile de producție și performanța resurselor utilizate în timpul procesului de realizare a valorii adăugate. Prin urmare, indicatorii de eficiență se concentrează în principal pe relația dintre costurile materiilor prime și produsele finale.
 

4.1. Viteza de rotație a stocurilor

Viteza de rotație a stocurilor este indicatorul care ne arată cât de rapid trec stocurile prin toate etapele activității comerciale, pentru a ajunge să genereze venituri pentru companie.
 
Mai exact, valoarea acestui indicator ne spune că stocul de mărfuri s-a transformat în venituri de N ori în decursul perioadei măsurate (lună, an, etc).
 
Formula: Viteza de rotație a stocurilor = Costul vânzărilor / Stocul mediu
 
 

4.2. Numarul de zile de stocare (durata medie de vanzare)

Reprezintă numărul de zile necesare pentru a comercializa stocul de marfă (inventarul) conform vitezei de rotaţie a stocurilor. Cu cât numarul de zile este mai mic, cu atât situaţia companiei este mai bună şi nu există riscul de a înregistra stocuri cu mişcare lentă sau greu vandabile.
 
Formula: Numarul de zile de stocare = Stocul mediu x 365 / Costul vânzărilor
 
 

4.3. Viteza de rotație a debitelor oferite clienţilor

Calculează eficineţa companiei noastre în colectarea creanţelor sale. Creşterea valorii acestui indicator ne indică o mai rapida încasare a creditelor.
 
Formula: Viteză rotație debite clienţi = Cifra de afaceri / Sold mediu clienţi
 
 

4.4. Numarul de zile încasare debite clienţi

Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către compania noastră. O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienţilor şi, în consecinţă, creanţe mai greu de încasat (clienţi rău platnici).
 
Formula: Viteză rotație debite clienţi = Sold mediu clienţi x 365 / Cifra de afaceri
 
 

4.5. Viteza de rotație a creditelor primite de la furnizori

Calculează capacitatea companiei noastre de aşi achita la timp achiziţiile realizate pe credit de la furnizori.
 
Formula: Viteză rotație credite furnizori = Achiziţii / Sold mediu furnizori
 
 

4.6. Numarul de zile plată credite furnizori

Indicatorul exprimă numărul de zile de creditare pe care compania noastră îl obţine de la furnizorii sai.
 
Formula: Viteză rotație credite furnizori = Sold mediu furnizori x 365 / Achiziţii
 
 

4.7. Ciclul de conversie a numerarului

Este una dintre cele mai bune modalități de a verifica eficiența activităţii companiei. Ciclul de conversie a numerarului, cunoscut și sub denumirea de Ciclul operațional net, măsoară timpul pe care îl ia compania pentru convertirea inventarului și a altor intrări în numerar și ia în considerare timpul necesar pentru vânzarea inventarului, timpul necesar colectării creanțelor și timpul pe care îl obține compania pentru platindu-si facturile
 
Formula: Ciclul de conversie a numerarului = Numarul de zile de stocare + Numarul de zile încasare debite clienţi - Numarul de zile plată credite furnizori
 
 

5. Indicatori de profitabilitate

Măsoară capacitatea firmei de a se menține în timp, adică eficiența pe care aceasta o are în gestionarea costurilor și cheltuielilor și transformarea lor în profit.
Obţinerea de profit pe termen lung este vitală atât pentru supravieţuirea companiei, cât şi pentru beneficiile aduse acţionarilor sau asociaţilor.
 

5.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Indicatorul reprezintă profitul pe care îl obţine compania noastră din banii investiţi în afacere.
 
Formula: Rentabilitatea capitalului angajat = Profit înaintea plăţii dobanzii şi a impozitului pe profit / Capital angajat
 
 

5.2. Rentabilitatea activelor

Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii şi măsoara eficienţa utilizării activelor din punctul de vedere al profitului obţinut.
 
Dacă în cazul rotaţiei activelor totale este vorba de câţi lei de vânzări se obţin de pe urma unui leu de active, rentabilitatea activelor arată câţi lei aduce sub formă de profit un leu investit în active.
 
Formula: Rentabilitatea activelor = Profit net / Active totale
 
 

5.3. Marja profitului operational

Profitul operațional reprezintă diferența dintre veniturile și costurile operaționale ale unei companii. Marja profitului operațional se referă la procentul din veniturile operaționale care rămân ca profit operațional după deducerea costurilor operaționale. Este o măsură a eficienței și rentabilității unei companii și este folosită adesea pentru a evalua performanța financiară a acesteia.
 
Formula: Marja profitului operațional = Profit operațional x 100 / Venituri operaționale
 
 

5.4. Marja brută din vânzări

O scădere a procentului poate scoate în evidenţă faptul că, compania noastră nu este capabilă să îşi controleze costurile de producţie sau să obţină un preţ optim de vânzare.
 
Formula: Marja brută din vânzări = Profit brut din vanzari x 100 / Cifra de afaceri
 
 

5.5. Marja netă din vânzări

Marja netă din vânzări este un indicator financiar care măsoară profitabilitatea unei companii prin raportarea profitului net la veniturile sale din vânzări. Aceasta arată cât din fiecare dolar obținut din vânzări rămâne ca profit net după deducerea tuturor cheltuielilor, inclusiv costurile de producție, salariile, taxele și alte cheltuieli.
 
Formula: Marja netă din vânzări = Profit net x 100 / Cifra de afaceri
 
 

5.6. Rentabilitatea economică

Rentabilitatea economică este un indicator financiar utilizat pentru a măsura eficiența cu care o companie utilizează activele sale pentru a genera profit. Acest indicator ia în considerare profitul obținut de o companie în raport cu suma totală de active pe care le deține.
 
Formula: Rentabilitatea economică = Profit operațional x 100 / Active totale
 
 

5.7. Rentabilitatea capitalurilor proprii (Rentabilitatea financiara)

In opinia multor economisti, este cel mai important indicator de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea afacerii. Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine compania noastră din banii investiti in afacere.
 
Formula: Rentabilitatea capitalurilor proprii = Profit net / Capitaluri proprii
 
 

De analizat

O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o.
 
Privind la formula indicatorului, ne putem da seama usor ca cele doua metode prin care ROE poate fi crescuta sunt marirea profitului in conditiile pastrarii aceluiasi capital propriu sau micsorarea capitalului propriu in conditiile aceluiasi profit net. In cea de-a doua situatie nu este vorba neaparat de micsorarea in termeni nominali a capitalului propriu, ci de micsorarea ponderii acestuia in activul total.
 
O companie cu un grad mare de indatorare si cu un grad mic de finantare din banii actionarilor va avea, in general, o rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii decat una care se finanteaza mai mult de la actionari. Avantajul este obtinerea unui profit mai mare pe seama aceleiasi investitii din partea actionarilor, insa dezavantajul este riscul mai mare pe care il da o dependenta ridicata de datorii.
 

5.8. Profitabilitate - Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat masoara rentabilitatea adusa de fondurile pe termen lung ale companiei.
 
Capitalul angajat reprezinta suma pasivelor pe termen lung, mai exact datoriile pe termen lung plus capitalurile proprii. Avand in vedere ca este vorba de fonduri destinate dezvoltarii afacerii pe termen lung, se poate spune ca este o masura a eficientei cu care este urmarit acest aspect al activitatii firmei.
 
Formula: Profitabilitate = Profit din exploatare / Capital angajat
 
 

De analizat

O rentabilitate a capitalului angajat mai mica decat costul capitalului atras de firma inseamna ca orice leu atras pentru dezvoltarea acesteia va genera un profit mai mic decat costul pe care l-a presupus atragerea lui. O situatie care, evident, nu ar putea fi de natura sa ii bucure pe actionari.
 
Atunci cand profitabilitatea este mai mica decat rata dobanzii de baza pe termen lung, conducerea entitatii ar trebui sa analizeze situatia in sensul orientarii activelor intr-o alta directie de utilizare sau chiar sa procedeze la lichidarea unitatii sau alta procedura de reorganizare, in cazul in care profitabilitatea nu poate fi imbunatatita.
 

5.9. Rata de impozitare efectivă

Rata de impozitare efectivă este un indicator al procentului real de impozitare plătit de o companie pe baza veniturilor lor. Aceasta ia în considerare nu doar rata oficială de impozitare, ci și toate deducerile, excepțiile și alte caracteristici ale sistemului fiscal care afectează suma finală de impozit plătită. Este important să se calculeze rata de impozitare efectivă pentru a înțelege cu adevărat cât de mult plătește o companie în impozite și pentru a compara nivelurile de impozitare între diferite sisteme fiscale sau țări.
 
Formula: Rata de impozitare efectivă = Cheltuieli cu impozitele x 100 / Cifra de afaceri
 
 

5.10. Rata rentabilităţii resurselor consumate

Rata rentabilității resurselor consumate (RRC) este un indicator financiar utilizat pentru a evalua eficiența unei companii în utilizarea resurselor sale. Aceasta măsoară profitul generat de companie pentru fiecare unitate de resurse consumate, cum ar fi materiile prime, forța de muncă, utilități și alte resurse.
 
Formula: Rata rentabilităţii resurselor consumate = Profit net / Cheltuieli totale
 
 

6. Solvabilitatea pe termen lung

Pe baza indicatorilor din aceasta grupa, se stabileste capacitatea companiei noastre de a face fata datoriilor pe termen lung.
 

6.1. Raportul datorii la capitalul propriu

Dacă acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza că, compania noastră şi-a consumat întreaga capacitate de îndatorare şi nu dispune de o marjă de manevră în cazul unor evenimente viitoare nefavorabile.
 
Dacă tendinţa de evoluţie a indicatorului este ascendentă, aceasta ar putea însemna că profiturile sunt prea scăzute pentru a putea acoperi nevoile entităţii.
 
Dacă evoluţia este descendentă, atunci s-ar putea ca, compania noastră sa se afle într-o situatie favorabilă şi să fie în măsură să pregătească terenul pentru o viitoare expansiune.
 
Formula: Raportul datorii la capitalul propriu = Total datorii / Capital propriu
 
 

6.2. Raportul imobilizări corporale nete la capitalul propriu

Acest indicator dă informaţii cu privire la calitatea curentă a capitalului propriu, deoarece sunt eliminate active necorporale, precum fondul comercial, a cărui materializare depinde în totalitate de activităţile viitoare.
 
Formula: Raportul imobilizări corporale nete la capitalul propriu = (Capital propriu - Imobilizari necorporale) / Capital propriu
 
 

6.3. Gradul de acoperire a dobânzilor

Indicatorul exprimă capacitatea companiei de a face faţă obligaţiilor de plată a dobânzilor, care este mai curând o funcţie a capacităţii acesteia de a genera un flux de trezorerie pozitiv din activitatea de exploatare, atat pe termen scurt, cât şi în perspectivă. Astfel, gradul de acoperire a dobânzilor arată cât de stabilă este capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile de plată privind dobânzile.
 
Formula: Gradul de acoperire a dobânzilor = Profit din exploatare / Cheltuieli privind dobânzile
 
 

7. Indicatori ai politicii de dividend

 

7.1. Randamentul dividendului

 
Formula: Randamentul dividendului (Dividend Yield: DIVY) = Dividend pe actiune (DPS) / Pret pe actiune
 
 

7.2. Rata de alocare a dividendelor

 
Formula: Rata de alocare a dividendelor (Payout Ratio) = Dividende pe actiune (DPS) / Profit pe actiune (EPS)
 
 
 TAG CLOUD

Declaratii fiscaleVector fiscalDeclaratia 394Declaratia 390Declaratia 112Declaratia saf-tDigitalizareErpAutomatizareIntegrareScalabilitateFlexibilitateSecuritateSpvAnafIntreprinzator privatSemnatura electronicaEfacturaEtransportMfinanteNexusSuccesAfacereTicheteTichete masaTichete vacantaCard ticheteCard turistSodexoUp romaniaEdenredMonografie ticheteMonografie contabila ticheteHorecaRestauranteVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?