Ce ar trebui să ştim despre SAF-T?

| ERP | 15693

Ce este declaraţia D406 SAF-T?

SAF-T vine de la "Standard Audit File for Tax" şi a fost preluată şi la noi de ANAF sub denumirea "Fisierul Standard de Control Fiscal" sau declaraţia 406.
 
SAF-T este un standard internațional pentru transmiterea electronică a datelor contabile de la întreprinderi către autoritățile fiscale naționale sau către auditori externi. Obligația de raportare SAF-T este în prezent pusă în aplicare într-o serie de țări europene.
 
Standardul SAF-T este definit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
 

Care sunt beneficiile SAF-T?

Auditul fiscal este mult mai simplu și mai puțin costisitor pentru autoritățile fiscale. Scopul final este de a reduce frauda privind TVA. Pe de altă parte, raportarea automată a datelor privind TVA simplifică procesul de raportare pentru companii.
 
Ce ar trebui să cunoaştem despre SAF-T?
 

De când începem să depunem declaraţia D406 SAF-T?

 • Începând cu Ianuarie 2022 vor trebui să depună noua declaraţie statistică D406 SAF-T marii contribuabili.
 • Începând cu Ianuarie 2023 vor începe depunerea contribuabili mijlocii.
 • Începând cu Ianuarie 2025 va veni şi rândul contribuabililor mici.
 

Cine trebuie să depună declaraţia D406 SAF-T?

Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei D406:
 • regiile autonome;
 • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • societăţile pe acţiuni (S.A.);
 • societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);
 • societăţile în comandită simplă (SCS);
 • societăţile în nume colectiv (SNC);
 • societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);
 • societăţile/companiile naţionale;
 • organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);
 • organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);
 • organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);
 • unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice
cu sediul în străinătate;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii permanente în România;
 • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în
România;
 • asociaţiile cu scop patrimonial;
 • asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
 • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel
cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile
de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
 • societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA
(contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin
reprezentant fiscal, sediile fixe);
 • alte persoane juridice, care nu se regăsesc menţionate în mod expres mai sus.
 
Ce ar trebui să cunoaştem despre SAF-T?
 

Cine nu trebuie să depună declaraţia D406?

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal SAF-T:
 • persoanele fizice autorizate (PFA);
 • întreprinderile individuale (II);
 • întreprinderile familiale (IF);
 • persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);
 • asociaţiile familiale (ASF);
 • societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele
individuale de avocat;
 • societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
 • cabinetele medicale individuale (CMI);
 • societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);
 • întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
 • instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de
contribuabili la care sunt încadrate;
 • autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.
 

Cum ne pregătim pentru declaraţia D406 SAF-T?

Cu siguranţă este cea mai importantă modificare a sistemului fiscal din România cu multiple implicaţii la nivel contabil, fiscal şi organizatoric.
 
Este foarte important ca în etapa de pre-implementare să se acorde maximă importanţă revizuirii fluxurilor de date necesare raportării D406 SAF-T, precum maparea tipurilor de documente, a unităţilor de măsura, setării codurilor NC8 pe fiecare produs din nomenclator şi tratarea tuturor tranzacțiilor din perspectiva depunerii acestei raportări care în decurs de 3 ani va deveni obligatorie pentru toate firmele.
 
Până la termenul de raportare obligatorie (este o perioada de graţie de 6 luni pentru prima raportare) există posibilitatea testării voluntare a sistemului de către contribuabilii. Acest lucru este extrem de important pentru testarea fişierelor D406T pe platforma ANAF.
 
Ce ar trebui să cunoaştem despre SAF-T?
 
Fişierele depuse în regim de test D406T nu sunt prelucrate, stocate, păstrate, utilizate drept informații fiscale și nu sunt utilizate pentru analizele de risc ulterioare de către ANAF, ele sunt prelucrate doar pentru verificarea si validarea corectitudinii structurii datelor din punct de vedere semantic si sintactic.
 
În Nexus ERP, începând din anul 2021, versiunea 21.15, este disponibilă posibilitatea de generare a fisierului XML D406T, dar, având în vedere complexitatea noului mecanism de raportare și timpul limitat rămas la dispoziție pentru a se asigura o funcționare optimă, agenţii economici trebuie să facă un efort considerabil pentru a face ajustările necesare în fluxul de operare a documentelor, înainte de momentul în care raportarea în noul sistem devine obligatorie.
 
Raportarea poate fi şi modală, adică se pot depune pentru acceaşi perioada mai multe declaraţii separate pentru fiecare secţiune sau subsecţiune dacă dimensiunea bazei de date este foarte mare. Declaraţia se consideră depusă daca sunt depuse toate secţiunile obligatorii.
 

Care sunt termenele de depunere ale declaraţiei?

 • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, cu exceptia D406 Stocuri si D406 Active);
 • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406 Active;
 • în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406 Stocuri.
 

Obligaţia de declarare la ANAF a fişierului SAF-T

Contribuabilii trebuie să depună Declarația Informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor depune fișierul SAF-T trimestrial.
 
Trebuie amintit aici şi faptul că nedepunerea la termenele prevăzute de lege a Declarației informative D406 sau depunerea incorectă ori incompletă a acesteia, va atrage contravenții, conform cu prevederile art. 337 - Contravenții în cazul declarațiilor recapitulative (care va fi aplicat și Fișierului SAF-T) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Mai precis amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul nedepunerii acestei declarații în termenele legale, respectiv amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul depunerii de declarații incorecte or incomplete.
 
Ce ar trebui să cunoaştem despre SAF-T?
 

Ce informații se transmit prin intermediul declaraţiei D406 SAF-T?

Sectiunea Antet

Informatii generale: Tip declaratie, numele aplicatiei software-ului/ ERP-ului care l-a generat, numele companiei care a depus SAF-T.
 

Sectiunea Fișierele Master cu urmatoarele subsecțiuni:

 • Conturi contabile adica Balanţa de verificare cu sold iniţial şi sold final al perioadei.
 • Clienți (date de identificare, contul analitic, soldul inițial și final debitor/creditor).
 • Furnizori (date de identificare, contul analitic, soldul inițial și final debitor/creditor).
 • Tabelă taxe (informații specifice despre taxe).
 • Tabela unităților de măsură.
 • Tabel tipuri de analiză (informații cu privire la structura centrelor de cost/profit a contribuabilului - optional).
 • Tabelă tipuri de mișcări.
 • Produse.
 • Stocuri (la nivel de articol, gestiune, stoc initial/final al perioadei cantitativ si valoric).
 • Proprietari (proprietarii stocurilor).
 • Înregistrări contabile – Registrul Jurnal – informații referitoare la înregistrările contabile, la nivel de tranzacție, incluzând conturile contabile analitice pentru toate articolele contabile, inclusiv pentru modulul Salarii
 

Documente sursă

Vom oferi informații despre şi din documente precum:
 • Facturi de vânzare
 • Facturi de achiziție
 • Plăți
 • Mișcări de bunuri
 • Tranzacții cu active
 • Nomenclatoarele utilizate pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D406 vizează următoarele categorii:
 • Nomenclatoare pentru categoriile de taxe și codurile de taxe
 • Nomenclatoare pentru codificarea tipurilor de mișcări de stocuri
 • Nomenclatorul de codificări mișcări de active
 • Nomenclatorul pentru Unități de măsură
 • Nomenclatoare pentru Țări, Județe, Valute, IBAN
 • Nomenclatoare pentru planurile de conturi
 • Nomenclatoare pentru codificarea tipurilor de plăți
 • Nomenlatorul tarifal vamal combinate NC8
 • Nomenclator Tipuri de documente
 

Pregătire Nexus ERP pentru declaraţia D406

Nexus ERP realizează automat această declaraţie (la fel ca toate celelalte declaraţii), din datele operate în mod obişnuit în modulele sale. Nu va trebui să realizăm operaţii ce presupun prelucrări suplimentare, transferuri, exporturi de date, etc.
 
Echipa Nexus Media, formată din specialiști cu experienta în domeniul fiscal, contabil și IT, a realizat pentru clienţii Nexus ERP soluția tehnică de raportare SAF-T care respecta toate cerințele autorităților fiscale.
 
Pentru ca datele să se mapeze pe structurile ANAF va trebui să avem în vedere următoarele verificări şi pregătiri pentru baza noastră de date:
 • Completare coduri NC8 în Nomenclatorul de articole.
 • Mapare unităţi de măsura folosite în aplicaţie pe nomenclatorul SAF-T inclusiv a factorului de conversie.
 • Verificare parteneri folosind asistentul pentru încarcarea datelor de pe ANAF şi corectare acolo unde situaţia o impune (CUI, CNP, Persoana juridica/fizica, sediu, tara, etc.). În prima raportare se va declara tot nomenclatorul de parteneri. De menţionat că partenerii setaţi ca Inactivi nu vor fi preluaţi în raportare.
 • Corectarea soldurilor negative din Balanţa de verificare.
 • Corectarea stocurilor negative deoarece D406 Stocuri nu se validaza decât cu cantităţi pozitive.
 • Inventariere şi trecerea pe evidenţa cantitativ-valorică a acelor gestiuni care acum sunt valorice.
 • Repartizarea tuturor încasărilor şi plăţilor de facturi la nivel de linie document (am introdus posibilitatea de repartizare la toate facturile in acelasi mod cum functioneaza acum sistemul TVA la încasare). Raportarea Secţiunii Plăţi (şi încasări) din D406 se face la nivel de linie document plătit.
 • Verificarea planului de conturi din Balanţa de verificare.
 • Mapare tip documente intrări şi ieşiri conform Nomenclator SAF-T (se face automat de către aplicaţie).
 • Analiza sistemelor hardware deoarece fisierele care trebuie pregătite vor fi de dimensiuni apreciabile şi vor necesita resurse importante.
 • Adaptarea fluxului de înregistrare a documentelor asfel încât să se înregistreze în sistem toate documentele cu toate liniile aferente. Obligatoriu trebuie înregistrate separat toate liniile documentelor, nu se mai permite cumulare de linii. Inclusiv pentru discount sau alte cheltuieli, repartizarea asupra celorlalte linii se poate face doar folosind asistentul de repartizare pentru fiecare linie ce se doreşte repartizată. Valorile noi rezultate se vor regasi doar în NIR.
 • Pentru facturile emise după inspecţia fiscală am introdus în opţiunile facturii o setare, acestea vor fi declarate în D406 şi în D300 separat faţă de celelalte facturi emise.
 • Pentru fiecare linie individuala din facturi se definesc codurile pentru taxe aplicabile (TVA, accize, timbru verde, Impozit reţinut la sursă, etc), aceasta alocare se va face automat de aplicaţie pe baza regulilor existente.
 • Maparea în Nomenclator valute pe Nomeclatorul valute SAF-T.
 • Verificarea conturilor IBAN să corespunda cu regulile de validare pentru codurile IBAN ale conturilor bancare din România. Dacă nu se cunosc conturile IBAN corecte, câmpul trebuie să ramână gol, nu se pot raporta IBAN-uri care nu se validează.
 
Dacă vrei să știi mai multe despre cum te ajută Nexus ERP să completezi și să depui D406 SAF-T simplu și rapid, discută cu un consultant Nexus utilizând una din modalitatile de contact.
 
Succes!
 

Aveţi nevoie de mai multe detalii despre SAF-T?

Mulţumim! Mesajul a fost transmis!
Atenţie! A apărut o eroare la transmisie!
=

Vă rugăm să completaţi formularul alăturat pentru a solicita mai multe informaţii despre completarea declaratiei D406/SAF-T.

Intrebările și topicurile de discuție primite vor fi trasmise către consultanții SAF-T ai ANAF, urmând ca răspunsurile să fie incluse într-un webbinar.


TAG CLOUD

Declaratii fiscaleVector fiscalDeclaratia 394Declaratia 390Declaratia 112Declaratia saf-tDigitalizareErpAutomatizareIntegrareScalabilitateFlexibilitateSecuritateSpvAnafIntreprinzator privatSemnatura electronicaEfacturaEtransportMfinanteNexusSuccesAfacereTicheteTichete masaTichete vacantaCard ticheteCard turistSodexoUp romaniaEdenredMonografie ticheteMonografie contabila ticheteHorecaRestauranteVanzareEficientaSyncapEcommerceMagazine onlineSecuritate ciberneticaGhid de securitateSolutii securitateERPMacOSParallelsDesktopConcediuîngrijitorImmFonduri nerambursabileSGRReturoGarantieReturnare0.50 leiNexus ERPMonografie contabilaNote contabile SGRContabilitate SGRSistem garantie returMSPBitdefenderGravityZoneNexus MediaE-facturaFacturareANAFDosar contabilImpozitTaxeSgrSistem garantie returnareRegiuneaNordestCursuriGratuiteAvertizareNotificareConfigurabilProgramabilRetailPlata cardViva walletInstruireCursGratuitImplementareDigitalizareAutomatizarea proceselorOptimizare fluxuriImbunatatirea proceselorScalabilitate si flexibilitateMobilitateRegiuneNordEstStrategiiEvaluareOferta digitalizareInovatieComunicareCustomsoftBaseLinkerIndicatori economiciIndicatori finanicariAnaliza economicaFacilitatiFiscaleContribuabiliSAF-TD406DeclaratiiE-FacturaE-TransportSoftware folositCumpărare software folositVânzare software folositCOTE TVATVA5%RESTAURATEMODIFICARE COTE TVADeductibilitateCheltuieliLimitata50%VehiculeImpozit profitScop personalPart-timeTimp partialSalariiNexyshopMagazine virtualeTVAConversieTransferuriAvizeMagazin onlineAgriculturaAlimentaraFinanciareAnuale2021SalarizareCalcul salariiTratamentFiscalSponsorizare2022PiataMuncaUcraineniTichete de masaTichete cadouTichete de cresaTichete culturaleTichete de vacantaSeminariiWebinarPrezentariVenituriImpozitareBon fiscalInventarCpvDividendeProfluoApiAfaceriBeneficiiAvantajeCloudHostingSaasRedeventeSalarizereSomaj tehnicSustinere economicaSaf-tD406SaftIncasarePlataSfaComenziHrZilieriRevisalSuspendareNorma partialaConstructiiServerSistem de operareWindows 10PontajLegislatieCod fiscalProfitPierdereContabilitateReevaluareImobilizariHotelConcediu odihnaCateringEchipamnte retailMetroEchipamente retail

Programează o prezentare cu un consultant Nexus Media

Doriți mai multe informații?